luctus - psychosociální péče o pozůstalé    

logo
logo

        +420 728 386 076      |      info@luctus.cz      |       

„Život je jednosměrná cesta, jež se s jistotou pohybuje směrem ke svému závěru.“

(Rodney Smith)

Vzdělávací kurzy

Aktuální nabídka akreditovaných vzdělávacích kurzů pro pracovníky v pomáhajících profesích.Sebevražda a sebevražedné jednání klienta
(akreditace MPSV, A2021/1290-SP/PC)
vzdělávací kurz

Aktuální termíny:
6. - 7. 10. 2022

Lektor:
Mgr. Martin Pešek

Cílová skupina:
vzdělávací kurz je určen pracovníkům v pomáhajících profesích a také studentům těchto oborů

Anotace:
Problematika sebevražedného chování je jednou z důležitých oblastí, která by měla stát v popředí zájmu všech pracovníků působících v pomáhajících profesích. Na základě výsledků výzkumů, které tento fenomén mapovaly, můžeme konstatovat, že se sebevražedné jednání klientů týká s přibývající délkou praxe takřka všech pracovníků v přímé péči. Účastníci kurzu se seznámí teoreticky i prakticky v modelových situacích s postupy, jak správně vyhodnocovat riziko sebevraždy a jak efektivně komunikovat s klienty, kteří jsou sebevražednými myšlenkami ohroženi. Dozví se základní informace z oboru suicidologie a rovněž budou sdílet své vlastní poznatky a zkušenosti z praxe. Pro kvalitní poskytování služeb je nezbytné, aby pracovníci disponovali určitou jistotou v otázkách smrti a umírání. Proto bude účastníkům nabídnut potřebný čas zabývat se těmito tématy s důrazem na vlastní postoj k sebevraždě. Bohužel ne všem klientům, kteří zvažují dobrovolný odchod ze života, můžeme pomoci. Absolventi kurzu budou lépe připraveni čelit realitě dokonané sebevraždy klienta, neboť prostor bude věnován také tomuto opomíjenému tématu a strategiím, které mohou pracovníkům pomoci se s takovouto náročnou situací v praxi vyrovnat.

Zpětné vazby od účastníků:

"Kurz zcela naplnil mé představy. Dozvěděla jsem se, že je třeba revidovat pravidla organizace, protože některé věci nemáme ošetřené, že intuitivnost při práci se sebevražedným klientem nemusí být překážkou, proč je výhodnější namísto antisuicidálního kontraktu sepsat s klientem bezpečnostní plán a mnoho dalšího. Téma tak široké, že bych určitě využila možnosti přihlásit se do pokračujícího kurzu, pokud by byl nabídnut."

"Nebudu se bát téma sebevraždy s klientem otevřít. Získal jsem větší jistotu, jak se zachovat, pokud s tímto problémem za mnou přijde. Děkuji za teoretické podklady, za osobní zkušenosti a za noblesu při práci s tímto tématem."

"V kurzu jsem se naučila, že nejdůležitější je s klientem o sebevraždě i sebevražedných myšlenkách mluvit a nepodceňovat toto téma. Jako velmi podnětné vnímám zaměření pozornosti na téma úmrtí klienta v rámci organizace, jelikož často stojí stranou (na jiných kurzech). Vážím si také vzájemného sdílení mezi profesionály z různých oborů. Kurz zcela naplnil má očekávání a přinesl mi mnoho podnětů pro další práci."


stáhnout podrobné informace o kurzu

závazná přihláška


Vzdělávání již absolvovaly desítky pomáhajících profesionálů jak v otevřených kurzech, tak v kurzech realizovaných "na klíč".

Reference:
Bílý kruh bezpečí, Domov Libníč, NUDZ, Prevent99, SANANIM, Dětské krizové centrum, DRUG-OUT Klub, Fokus Praha, Psychiatrická nemocnice Jihlava, Auritus, Centrum duševního zdraví pro Prahu 8, Diakonie ČCE - SKP v Praze, Tichý svět, Hospic svatého Lazara, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a dalšíprezentace

Úmrtí klienta a jeho dopad na pracovníky
(akreditace MPSV, A2021/1291-SP/PC)
vzdělávací kurz

Aktuální termín:
11. 11. 2022

Lektor:
Mgr. Martin Pešek

Cílová skupina:
vzdělávací kurz je určen pracovníkům v pomáhajících profesích a také studentům těchto oborů

Anotace:
Většina pracovníků v pomáhajících profesích se v nějakém bodě své kariéry setká s úmrtím klienta. Může se tak stát v různých podobách – přes záměrnou sebevraždu, předávkování nebo dopravní nehodu po dlouhodobě se zhoršující zdravotní stav. V rámci některých zdravotnických zařízení nebo zařízeních poskytujících sociální služby je výskyt tohoto jevu samozřejmě pravděpodobnější. Zkušenost s úmrtím klienta je nevyhnutelná např. v oblasti paliativní péče nebo tam, kde pracovníci přicházejí do kontaktu s rizikovými skupinami klientů např. s lidmi s onemocněním HIV/AIDS, osobami bez domova, drogově závislými apod. Pomáhající pracovníci nejsou imunní vůči faktu stát se pozůstalými než kdokoliv jiný. Průběh zármutku bude do značené míry záviset na přístupu kolegů, supervizora a vedení organizace jako takové. Tyto proměnné mohou ovlivnit jak pozitivní, tak negativní zpracování události. Účastníci kurzu získají základní informace o tom, jak zvládat situaci úmrtí klienta na pracovišti a jak se na individuální rovině se ztrátou vyrovnat. Neoddělitelnou součástí kurzu je nabídka bezpečného prostoru pro vzájemné sdílení vlastních zkušeností s tímto tématem.

Zpětné vazby od účastníků:

"Dozvěděla jsem se spoustu nových věcí, které mě mohou profesně posílit a posunout dál. Nejdůležitější byl význam rituálů a uvědomění si všech rizik, které vyplývají z náročných situací v naší práci."

"Kurz mi umožnil zamyšlení nad pro mě doposud tabuizovaným tématem. Odnáším si vědomí důležitosti sdílení, že každý má právo truchlit a právo na rituál, a že se příště ozvu se svými potřebami."

"Oceňuji odbornost a prezentaci aktuálních trendů. Dozvěděla jsem se, že existují konkrétní nástroje a postupy, jak zvládnout tuto náročnou situaci. Odnáším si poznatky, jak pečovat o zaměstnance a jak jim vytvořit lepší pracovní podmínky."


stáhnout podrobné informace o kurzu

závazná přihláška


Vzdělávání již absolvovaly desítky pomáhajících profesionálů jak v otevřených kurzech, tak v kurzech realizovaných "na klíč".

Reference:
Spolek Ulice Plzeň, Laxus, Nemocnice Na Pleši, Střípky, Domácí hospic Athelas, Centrum pro dětský sluch Tamtam, Kaleidoskop, Gaudia, Národní ústav pro autismus, Centrum domácí péče, Jedličkův ústav, Zařízení pro děti - cizince a dalšíprezentace

Úvod do psychosociální péče o pozůstalé
(akreditace MPSV, A2021/1293-SP/PC)
vzdělávací kurz

Aktuální termín:
podzim 2022

Lektor:
Mgr. Martin Pešek

Cílová skupina:
vzdělávací kurz je určen pracovníkům v pomáhajících profesích a také studentům těchto oborů

Anotace:
Ztráta blízkého člověka, ať už očekávaná nebo neočekávaná, může zasáhnout klienta kdykoliv v průběhu naší spolupráce s ním. Pracovníci v pomáhajících profesích by měli vědět, jak v takové chvíli vhodně reagovat a znát doporučené postupy pro práci s pozůstalými. V kurzu se budeme zabývat základními principy psychosociální péče o pozůstalé. Účastník bude mít možnost seznámit se s typickými reakcemi pozůstalých, s teoretickými modely truchlení a také nahlédne na základě předložených kazuistik konkrétní postupy pro práci s jednotlivými typy úmrtí. Jelikož emocionální podpora je jen jednou z možností jak pozůstalým konkrétně pomoci, nabídne kurz také přehled o možnostech instrumentální pomoci. Nedílnou součástí práce s pozůstalými je i průběžná reflexe toho, jaký dopad na nás zprostředkovaný kontakt se smrtí a umíráním bude mít. V závěru kurzu proto bude věnována pozornost i tématu psychohygieny a efektivním postupům v péči o sebe sama.

Zpětné vazby od účastníků:

"..."


stáhnout podrobné informace o kurzu

závazná přihláška


 

copyright © 2014 - 2022 www.luctus.cz, all rights reserved | mapa stránek | nahoru ▲